Regulamin ośrodka wypoczynkowego Przystanek Wakacje w Zełwągach

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% przewidywanego kosztu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu lub w innym terminie ustalonym z Gospodarzem. Zadatek należy wpłacić na rachunek bankowy Ośrodka lub gotówką u Gospodarza Ośrodka. Uwaga! W przypadku rezygnacji z wypoczynku zadatek nie zostanie zwrócony!

Goście są zobowiązani do dokonania zameldowania niezwłocznie po przyjeździe.

Opłata za pobyt oraz opłata klimatyczna dla gminy w wysokości 2,5 zł za dobę od osoby (również za dzieci i niemowlęta) pobierane są z góry w gotówce najpóźniej w dniu przyjazdu, przy dokonywaniu czynności meldunkowych u Gospodarza. Podczas meldunku przekazywane są informacje o wyposażeniu domku, wtedy też następuje przekazanie domku Gościowi, poprzedzone sprawdzeniem stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia.

W dniu zameldowania pobierana jest również kaucja w wysokości 500 zł gotówką na poczet ewentualnych usterek. Kaucja jest zwracana po sprawdzeniu stanu domku przez Gospodarza przy wymeldowaniu.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 pierwszego dnia pobytu Gościa i kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.

Gość zobowiązuje się do używania domku zgodnie z przeznaczeniem, w sposób niezakłócający porządku Ośrodka, w którym położony jest domek.

Gość nie jest uprawniony do oddania domku w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Gospodarza, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który Gość uiścił należną opłatę za pobyt.

Uprasza się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ Ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka mogą przebywać jedynie osoby w nim zameldowane. Osoby niezameldowane w ośrodku mogą zostać do niego zaproszone na odpowiedzialność zapraszającego, po uprzednim ich zgłoszeniu Gospodarzowi.

Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Mokrą odzież i bieliznę należy suszyć na suszarkach będących na wyposażeniu każdego domku.
Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego zakazu będą musiały niezwłocznie opuścić ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku.

Przy każdorazowym opuszczeniu domku na dłuższy czas (np. wyjście na plażę) Gość proszony jest o zamknięcie drzwi na klucz. W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się do Gospodarza i po dokonaniu odbioru domku i zdaniu kluczy wymeldować się. Odbioru domku oraz kluczy dokonuje Gospodarz.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Ośrodek nie akceptuje obecności zwierząt domowych.

Do każdego Domku przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe. Gość korzystający z parkingu jest zobowiązany do podania Gospodarzowi numeru rejestracyjnego swojego samochodu w celu możliwości identyfikacji właściciela pojazdu. Za każdy dodatkowy samochód Ośrodek pobiera opłatę w wysokości 20 zł za dobę.

Parkingi Ośrodka są niestrzeżone – Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodzie.

W każdym domku znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w koszu zbiorczym na zewnątrz. Ośrodek prowadzi segregację odpadów. Na terenie Ośrodka znajdują się odpowiednio oznakowane pojemniki na odpady plastykowe, szklane, metalowe i tekturowe – będziemy wdzięczni za segregację odpadów.

Na terenie Ośrodka grillowanie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu. Korzystanie z grilla na tarasie domku jest surowo zabronione! Palenie ogniska przed domkiem jest surowo zabronione! Niestosowanie się do tego zakazu będzie bezwzględnie skutkować usunięciem Gościa z Ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku.

W domkach oraz na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

Każdy domek jest wyposażony w gaśnicę przeciwpożarową.

Dzieci mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Goście są zobowiązani do sprzątania po sobie i utrzymywania domków w czystości.

Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Gospodarzowi Ośródka niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia.